Regulamin obowiązuje od 10.01.2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Cooc.pl, dostępnego pod adresem www.cooc.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez Karola Kierzowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SSH Karol Kierzowski, NIP 5661962997, REGON: 141809689
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez:
  • adres e-mail: sklep@cooc.pl
  • telefon: 727 508 020
  • adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 79b, 06-400 Ciechanów, Polska
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są odzieżą używaną i ich stan jest szczegółowo opisany na stronie każdego produktu.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. Klient uprawniony jest do utworzenia indywidualnego konta w Sklepie. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje swoje dane osobowe oraz adres e-mail służący do logowania.
 5. Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą oraz ich bieżącej aktualizacji.
 6. Klient uzyskuje dostęp do konta po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail oraz hasła).
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania poufności hasła i nieudostępniania go osobom trzecim.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jeżeli jego działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 9. Klient ma możliwość usunięcia konta w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail Sklepu.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sklepu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, wybrany sposób dostawy i płatności.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawidłowych danych w formularzu zamówienia.
 5. Klient w procesie składania zamówienia dokonuje wyboru formy dostawy spośród dostępnych w Sklepie oraz podaje dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy towaru.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
 8. Do momentu wysłania towaru Klient ma prawo anulować lub modyfikować zamówienie telefonicznie, mailowo lub poprzez panel klienta na stronie Sklepu.
 9. Modyfikacja zamówienia może dotyczyć rezygnacji z całości lub części produktów, zmiany adresu dostawy, zmiany danych na fakturze.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej.
 11. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy.

IV. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu przy składanym zamówieniu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania poszczególnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 5. Sklep udostępnia następujące formy płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu
  • płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  • płatność gotówką za pobraniem przy dostawie towaru
 6. W przypadku płatności przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
 7. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient dokonuje płatności bezpośrednio kurierowi gotówką lub kartą, w zależności od opcji wybranej przy składaniu zamówienia.
 8. Na żądanie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT obejmującą zamówiony towar.
 9. Faktura VAT wystawiana jest po opłaceniu zamówienia i przesyłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta.

V. REALIZACJA DOSTAWY

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Koszty dostawy wynoszą:
  • 15 zł dla przesyłek o wartości poniżej 200 zł
  • 0 zł dla przesyłek o wartości równej lub powyżej 200 zł
 3. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dostawa jest realizowana w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. W dniu wysłania towaru Klient otrzymuje potwierdzenie nadania przesyłki wraz z numerem do jej śledzenia.
 6. Klient ma możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście w siedzibie Sklepu pod adresem: ul. Wojska Polskiego 79b, 06-400 Ciechanów.
 7. Odbiór osobisty możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 8. Klient odbierający towar osobiście nie ponosi kosztów dostawy.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji, przesyłając jednoznaczne oświadczenie na adres e-mail lub adres pocztowy Sklepu.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 10. Wymianie podlegają wyłącznie towary nowe, nieużywane, w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.
 11. Klient pokrywa koszty odesłania towaru do Sklepu oraz koszty przesłania nowego towaru do Klienta.
 12. W celu dokonania wymiany Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu wraz z informacją o przyczynie wymiany oraz danymi do wysyłki nowego towaru.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas dostawy, Klient powinien zgłosić w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 3. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową lub wad ukrytych towaru Klient może składać w ciągu 2 lat od daty odbioru towaru.
 4. Reklamacje należy kierować na adres e-mail Sklepu podany w części I Regulaminu lub drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail)
  • datę zawarcia umowy sprzedaży
  • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania reklamacyjnego
  • opis przyczyny reklamacji
 6. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i informuje Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres korespondencyjny.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeśli wymiana albo usunięcie wady nie jest możliwe, Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sklepu lub pisemnie na adres siedziby Sklepu.
 10. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail)
  • rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji
 11. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 12. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  • mediacja (prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej)
  • sąd polubowny (działający przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej)
  • pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich przez podmioty uprawnione (lista podmiotów dostępna na stronie UOKiK)
  • pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów
 13. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.
 6. Sklep używa plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia korzystania ze Sklepu
  • późniejszej identyfikacji Klienta w razie ponownych odwiedzin Sklepu
  • zbierania danych statystycznych, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości
 8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w używanej przez niego przeglądarce internetowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych właściwych przepisów prawa.
 2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 3. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, sposobu lub formy świadczonych usług, zmiany adresu Sklepu.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów z 14-dniowym wyprzedzeniem, przesyłając informację na adres e-mail przypisany do konta Klienta.
 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 7. W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z pkt. 2.3.4 Regulaminu.
 8. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Sklepu internetowego.